Take a fresh look at your lifestyle.

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า แห่งโรมาเนีย

0

นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า
เศรษฐกิจของโรมาเนียในครึ่งแรกของปี 2559 มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง GDP มีอัตราการเติบโตเกือบ 6%
หลังจากที่รัฐบาลได้ปรับนโยบายการคลังโดยการเพิ่มอัตราจ้างงานและลดอัตราภาษีหลายประเภทลง ปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของภาคการลงทุนในระยะยาว มีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้
ชัดเจนมากขึ้น
แม้ว่ามาตรการการผ่อนคลายทางการคลังก่อให้เกิดความไม่สมดุลในเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการนำเข้าส่งผลให้เกิดการขาดดุลทางการค้า และบัญชีเดินสะพัด แต่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มที่ จะเร่งอุปสงค์ภายในประเทศ เพื่อช่วยปรับสมดุลของภาวะ ถดถอยทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจของต่างประเทศที่ยังคง ไม่แน่นอน
โรมาเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นมา นโยบายทางการค้าจึงปรับใช้
ตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ภายใต้นโยบายการค้าทั่วไป (Common Trade Policy) สินค้าที่ผลิตและนำเข้าภายใน
สหภาพฯ ไม่ต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร แต่สินค้าที่ผลิต/น าเข้าจากนอกสหภาพฯ ต้องผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่าน
แรกเข้า การค้าระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม จะอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการค้าแห่งสหภาพยุโรป จาก
กฏหมายภาษีน าเข้าและส่งออกของประเทศโรมาเนีย สหภาพยุโรปได้ก าหนดโควต้าปริมาณการน าเข้าจากประเทศอื่นๆ
สินค้าโภคภัณฑ์บางรายการจะต้องขอใบอนุญาตน าเข้าสินค้า ในกรณีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


การค้าระหว่างประเทศ
ในปี 2558 การค้าระหว่างประเทศยังคงติดลบ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหภาพยุโรปซึ่งมีสัดส่วนถึง กว่าร้อยละ 73 ของการส่งออกในโรมาเนียยังคงซบเซา ความต้องการภายนอกประเทศที่อ่อนตัวลง สร้างแรงกดดันต่อ การขยายตัวภาคการส่งออกให้ลดลง ในขณะที่การน าเข้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงสนับสนุนด้านความ ต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2557 ส่งผลให้การขาดดุลการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 8,368.4 ล้านยูโรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38.05 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
– การส่งออก
ในปี 2558 การส่งออกมีมูลค่ารวม 54,598.3 ล้าน ยูโร (จาก EU 40,240.8 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.7 และ Non- EU 14,356.3 ล้านยูโร) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 (EU ร้อยละ 7.9 ) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าส่งออกที่ส าคัญได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ร้อยละ 27.8 ยานยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบร้อยละ 16.8 โลหะและวัสดุพื้นฐานร้อยละ 8.6 สิ่งทอและวัสดุร้อยละ 7.2 พลาสติกและวัสดุยางร้อยละ 5.7 ผลิตภัณฑ์จากผักร้อยละ 5.6


– การนำเข้า
ในปี 2558 การน าเข้ามีมูลค่า 62,967.7 ล้านยูโร (จาก EU 48,584.9 ล้านยูโรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.2 และ Non- EU 14,380.6 ล้านยูโร) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 (EU ร้อยละ 10.1) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน มา การค้าของโรมาเนียขาดดุล 9,564.1 ล้านยูโร น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 ประมาณ 109.4 ล้านยูโร

สินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ร้อยละ 27.8 ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบร้อยละ 16.8 โลหะและวัสดุพื้นฐานร้อยละ 8.6 สิ่งทอและวัสดุร้อยละ 7.2 พลาสติกและวัสดุยาง ร้อยละ 5.7 ผลิตภัณฑ์จากผักร้อยละ 5.6 ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบร้อยละ 33.7 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร้อยละ 29.3 เคมีภัณฑ์ร้อยละ 13.8 น้ ามันและสารหล่อลื่นร้อยละ 12.2

ตลาดนำเข้า-ส่งออกที่สำคัญของโรมาเนีย
สัดส่วนการส่งออก– สมาชิกสหภาพยุโรป 73.7 % ยุโรป 9.6% EFTA 1.5% อื่นๆ 15.2 %
สัดส่วนการน าเข้า– สมาชิกสหภาพยุโรป 77.2 % ยุโรป 9.4% EFTA 0.8% อื่นๆ 12.6 %
การค้าระหว่างโรมาเนียกับกลุ่มประเทศ EU 28
คู่ค้าส่งออกหลักในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ฮังการีและสหราชอาณาจักร
คู่ค้าน าเข้าหลักในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี ฮังการี ฝรั่งเศสและโปแลนด์
การค้าระหว่างโรมาเนียกับเอเชีย
คู่ค้าหลักในการส่งออกได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย และ ไทย
คู่ค้าหลักในการน าเข้าได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวันและฮ่องกง ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ในปี 2558

Leave A Reply

Your email address will not be published.