Take a fresh look at your lifestyle.

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโรมาเนีย

0

การทูต

ไทยกับโรมาเนียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2516 โดยโรมาเนียได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพ ฯ เมื่อปี 2519 และไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2523 ซึ่งนับตั้งแต่โรมาเนียได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเป็นไปด้วยความราบรื่นมาโดยตลอด ปัจจุบัน นายคมกริช วรคามิน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ และนายกรูเอีย จาโคตา (Mr. Gruia Jacota) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย

การเมือง

มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น และเริ่มมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและปฏิสัมพันธ์ภายหลังจากที่ โรมาเนียเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระบอบประชาธิปไตยในปี 2534 อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับโรมาเนียมากเท่าใดนัก

ความร่วมมือในระดับรัฐสภา

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ในขณะนั้น (2535 – 2538) ได้มีดำริให้จัดตั้ง กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย (Thailand-Romania Parliament Friendship Group) ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า รัฐสภาโรมาเนียได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย (The Friendship Parliamentary Group with Kingdom of Thailand) ขึ้นแล้ว ปัจจุบัน พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มฯของฝ่ายไทย และนาย Dragos-Adrian Iftime สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค PD-L เป็นประธานกลุ่มฯ ฝ่ายโรมาเนีย (กลุ่มมิตรภาพฯ โรมาเนีย-ไทย มีสมาชิกจำนวน 8 คน)

เศรษฐกิจการค้า-การลงทุน

มูลค่าการค้า 199.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 133.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 66.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 66.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 (อัพเดทล่าสุด ก.ค. 2557) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด สินค้าที่ไทยส่งออก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป วงจรพิมพ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้าสินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงจรไฟฟ้า

สำหรับภาคเอกชน ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามพิธีสารความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศโรมาเนีย และต่อมาได้จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-โรมาเนีย (Thailand-Romania Business Council) ภายใต้กรอบพิธีสารขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 ทั้งนี้ สภาธุรกิจไทย-โรมาเนียมีการนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TIBCO ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนียเป็นประจำทุกปี และมีแผนที่จะตั้งศูนย์กระจายสินค้าขึ้นในโรมาเนีย

การท่องเที่ยว

ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวโรมาเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 20,575 คน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับโรมาเนีย และนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาไทยต้องต่อเที่ยวบินที่กรุงเวียนนาหรือนครอิสตันบูล

 

ความร่วมมือทางวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและโรมาเนีย เมื่อปี 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนความร่วมมือของสถานศึกษาทุกระดับ การให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่ประเทศคู่ภาคี การรับรองประกาศนียบัตรและอนุปริญญาที่ให้ในประเทศทั้งสอง และการรับบุคคล/ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ไทยกับโรมาเนียยังมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัย Lucian Blaga ของโรมาเนียด้วย

 

การเกษตร

ไทยกับโรมาเนียได้ลงนามความตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-โรมาเนีย เมื่อปี 2549 โดยมีโครงการความร่วมมือด้านเกษตรที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคในไทย: จัดให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ของไทยดูงานที่ฟาร์มเอกชนของโรมาเนีย ทั้งนี้ โรมาเนียจะให้น้ำเชื้อโคแช่แข็งแก่ฝ่ายไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยหรือพัฒนาสายพันธุ์โคของไทย โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสายพันธุ์องุ่นและการผลิตไวน์ในไทย: จัดให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรของไทยดูงานที่โรมาเนีย รวมทั้งให้พันธุ์องุ่นที่เหมาะสมในการผลิตไวน์แก่ฝ่ายไทย และโครงการพัฒนาการเลี้ยงปลา Sturgeon ในไทยและเลี้ยงปลานิลในโรมาเนีย: จัดให้เจ้าหน้าที่กรมประมงของไทยดูงานที่โรมาเนีย และให้ไข่ปลา Sturgeon แก่ไทยจำนวน 1 กิโลกรัม (ประมาณ 30,000 ฟอง) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทดลองเพาะพันธุ์ในไทยในโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกัน ไทยจะมอบไข่ปลานิลจำนวน 4 กิโลกรัม (ภายใน 4 ปี) แก่ฝ่ายโรมาเนีย สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเกษตรในอนาคตนั้น ฝ่ายโรมาเนียเสนอให้มีโครงการความร่วมมือในการวิจัยเพาะพันธุ์ข้าวไทยในโรมาเนียและในการพัฒนาการแปรรูปอาหารทะเล

ความตกลงที่สำคัญกับประเทศไทย

ความตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

– ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2522)

– ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2536)

– ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2536)

– พิธีสารความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (ลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2536)

– ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม (ลงนามเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538)

– ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมของโรมาเนีย (ลงนามเมื่อพฤศจิกายน 2538) และต่อมา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2539 ได้มีข้อตกลงจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – โรมาเนีย (Thailand-Romania Business Council)

– อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (ลงนามเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539)

– ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า และพิธีสารว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า (ลงนามเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540)

– บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2540)

– บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ลงนามเมื่อมิถุนายน 2540)

– ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลงนามเมื่อกรกฎาคม 2542)

– บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง (ลงนามเมื่อพฤษภาคม 2546)

– ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549)

ความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา

– ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี

– สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ

– สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

– ความตกลงด้านการขนส่งทางทะเล (อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายโรมาเนีย)

การเยือนที่สำคัญฝ่ายไทยพระราชวงศ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2537 เสด็จฯ เยือนโรมาเนีย อย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

– วันที่ 11 – 16 พฤษภาคม 2543 เสด็จเยือนโรมาเนีย อย่างเป็นทางการ

รัฐบาล

– วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2539 นายอำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนโรมาเนีย อย่างเป็นทางการ

– วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2542 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนโรมาเนีย

– วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2548 ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนโรมาเนีย ตามคำเชิญของเจ้าชาย Radu (His Highness Prince Radu of Hohenzollern-Veringen) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลโรมาเนียด้านการรวมตัว ความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืน (เจ้าชาย Radu เป็นราชบุตรเขยของอดีตกษัตริย์ Mihai สมรสกับ HRH the Princess Magarita of Romania)

– วันที่ 14-18 มิถุนายน 2552 นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เยือนโรมาเนียอย่างเป็นทางการ

– วันที่ 5-7 กันยายน 2552 นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เยือนโรมาเนียอย่างเป็นทางการ

– วันที่ 19-26 มิถุนายน 2553 พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย เดินทางเยือนโรมาเนีย

ฝ่ายโรมาเนีย

– วันที่ 26 – 27 กันยายน 2543 นาย Emil Constantinescu ประธานาธิบดีโรมาเนียเยือนไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล

– วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2544 นาย Dan Ioan Popescu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรโรมาเนีย เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพฯ

– วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2545 นาย Mihnea Motoc รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย เยือนไทย ในฐานะประธาน OSCE เพื่อเข้าร่วมการประชุม OSCE – Thailand Conference on Human Dimension of Security ที่กรุงเทพฯ

– วันที่ 8 – 13 มีนาคม 2547 เจ้าชาย Radu (His Highness Prince Radu of Hohenzollern-Veringen) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลโรมาเนียด้านการรวมตัว ความร่วมมือ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เยือนไทย

– วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2553 นาย Doru Costea ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนียเยือนไทย โดยเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

Leave A Reply

Your email address will not be published.