Take a fresh look at your lifestyle.

การทำวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังโรมาเนีย

0

การทำวีซ่าเพื่อการไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน หรือทำธุรกิจ ที่ประเทศโรมาเนีย
สำหรับการวีซ่าประเภทนี้นั้น มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน การกิจกรรมสำหรับการสันทนาการต่าง ๆ การไปเยี่ยมเยียนคนในครอบครัว ญาติมิตร หรือเพื่อนฝูง ซึ่งก็รวมไปถึงคู่รัก การติดต่อธุรกิจ กิจกรรมทางการค้า ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมประชุม การฝึกอบรม การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ที่ประเทศโรมาเนีย


ซึ่งสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น แบบ Double หรือ Multiple Entry ที่ยังไม่หมดอายุนั้น ในช่วงที่ท่านได้ทำการเดินทางไปประเทศโรมาเนียได้เลย โดยไม่ต้องทำวีซ่าโรมาเนียอีก ซึ่งจ้อต่องไปไม่เกิน 90 วันในช่วง 180 วัน โดยตอนนี้นั้น ไม่ต้องจองคิว แต่ปัจจุบันทางสถานทูตนั้น ได้มีการกำหนดให้ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทำการยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น


ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าก็ได้แก่
1. ใบ APPLICATION FORM
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
5. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ
6. ใบรับรองการประกันสุขภาพที่ถูกกฎหมายของประเทศโรมาเนีย ซึ่งจะต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในโรมาเนีย
8. เอกสารรับรองการเงิน Bank Statement และ Bank guarantee ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักอยู่ที่โรมาเนีย ประมาณ 100 ยูโรต่อวัน หากไป 10 วัน ควรมีเงินอย่างน้อย 1000 ยูโร หรือประมาณ 50,000 บาท
9. เอกสารยืนยันการจองโรงแรมในโรมาเนีย ซึ่งออกเป็นจดหมาย พร้อมตราประทับของโรงแรม
10. จดหมายเชิญโดยเฉพาะจากทางบริษัท จากเพื่อนหรือญาติที่อยู่ในประเทศโรมาเนีย ซึ่งจะต้องเป็นจดหมายที่ออกโดย City Hall ในเขตที่เพื่อนหรือญาติอาศัยอยู่ เป็นภาษาโรมาเนียพร้อมตราประทับ
11. ใบรับรองการศึกษาหรือจดหมายรับรองการทำงาน
12. ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า
– ทรานสิตที่สนามบิน 2,840 บาท
– อยู่ระยะสั้น 2,840 บาท
– อยู่ระยะยาว 5,840 บาท


โดยระยะเวลาพิจารณาวีซ่า จะอยู่ประมาณ 7-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ขอ

Leave A Reply

Your email address will not be published.